Regulamin Serwisu

 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych


Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU SMJ Serocki Mariusz , z siedzibą:
ul. T. Kościuszki 35/1; 72-200 Nowogard, adres poczty elektronicznej: numer tel. 607697048
[dalej: Administrator]


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z prze twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO ] w celu i na podstawie:
- informowania o produktach i usługach świadczonych przez Administratora dro gą elektroniczną oraz nawiązania kontaktu na podstawie wyrażonej zgody - art. 6. pkt. 1 lit. a RODO
- wykonania umowy(w tym usługi serwisowej) lub podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO
- wykonywania obowiązków nałożonych na Administratora mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO
- realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 lit f RODO

 

Kategorie odbiorców danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz innym podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w tym w zakresie obsługi księgowej.


Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu


Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyrażonej zgody oraz w okresie przechowywania kopii bezpieczeństwa (7 dni).


Uprawnienia


W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:


a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
e) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych )


jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.


Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.